Opinie Dojazd Telefon Rezerwuj
Do góry
Hotel Pan Tadeusz

Regulamin hotelu

 

 

REGULAMIN HOTELU 

§ 1

Przedmiot regulaminu

1.    Regulamin hotelu stanowi zasady wynajęcia pokoi i korzystania z infrastruktury hotelowej.

2.    Hotel Pan Tadeusz w Serocku świadczy odpłatnie usługi noclegowe, gastronomiczne, konferencyjne, rozrywkowe i inne, zgodnie z profilem działalności.

3.    Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez wypełnienie i podpisanie karty pobytu, dokonanie rezerwacji, zapłaty zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu.

4.    Dokonując czynności opisanych w § 1 ust. 3  niniejszego regulaminu Gość potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

5.    Regulamin dostępny jest w recepcji Hotelu oraz w każdym informatorze hotelowym znajdującym się w pokoju.

§ 2

Doba hotelowa

1.    Pokoje hotelowe wynajmowane są na okres doby hotelowej, która rozpoczyna się o godz. 15:00 i trwa do godz. 11:00 dnia następnego.

2.    Życzenie przedłużenia doby hotelowej poza standardowy zakres opisany w poprzednim punkcie , Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji hotelu do godz. 10:00 w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju.

3.    Hotel uwzględni życzenie przedłużenia doby hotelowej w miarę posiadanych możliwości:

· do godz. 12:00 - bezpłatne przedłużenie doby hotelowej

· do godz. 14:00 - dopłata w wysokości 25% wartości mijającej doby hotelowej

· do godz. 16:00 - dopłata w wysokości 50% wartości mijającej doby hotelowej

· do godz. 18:00 - dopłata w wysokości 75% wartości mijającej doby hotelowej

· po godz. 18:00 - rozpoczęcie kolejnej doby hotelowej zgodnie z cennikiem.

§ 3

Rezerwacja i meldunek

1.    Podstawą zameldowania Gościa i przekazania karty klucza do pokoju jest wypełnienie i podpisanie karty pobytu oraz okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Złożonym na karcie pobytu podpisem Gość potwierdza autentyczność zamieszczonych danych. Dane niezbędne do realizacji umowy to: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, nr dokumentu tożsamości.

2.    Podanie danych osobowych przez Gościa jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy zakupu usługi hotelowej. 

3.    Rezerwacje w Hotelu zachowują ważność do godziny 18:00 w dniu przyjazdu, o ile Gość nie poinformuje recepcji o późniejszym przybyciu na miejsce.

4.    Gość hotelowy nie może podnajmować lub przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

5.    Osoby odwiedzające, nie zameldowane w Hotelu, mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach 6:00 - 22:00.

6.    Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który mieszkając wcześniej rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości bądź szkodę na osobie Gości, pracowników Hotelu lub osobom trzecim przebywającym w Hotelu.

7.    Wszystkie należności za usługi hotelowe pobiera recepcja w momencie wydania karty klucza do pokoju hotelowego, płatność za zaplanowany pobyt odbywa się z góry.

8.    Wszystkie rezerwacje opłacane są w formie zadatku i posiadają status rezerwacji bezzwrotnej - wpłacone środki nie podlegają zwrotowi. W przypadku braku możliwości stawienia się w terminie planowanej rezerwacji osoba rezerwująca posiada możliwość jednorazowego przesunięcia terminu rezerwacji na z góry określony termin. W przypadku braku możliwości stawienia się w nowym terminie wpłacone środki przepadają. 

9.    Niewykorzystane środki z tytułu skrócenia terminu pobytu wydawane są w formie vouchera z terminem ważności do 3 - miesięcy.

§ 4

Zakres świadczonych usług

1.    Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

2.    W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co  umożliwi obsłudze Hotelu niezwłoczną reakcję.

3.    Hotel ma obowiązek zapewnić swoim Gościom:

·      bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania informacji o Gościu

·      profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług

·      sprzątanie Hotelu i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie

·      sprawną pod względem technicznym obsługę, a w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły zostać usunięte niezwłocznie, Hotel dołoży wszelkich starań, by w miarę możliwości zamienić pokój na inny wolny od wad lub w inny sposób załagodzić niedogodność

4.      Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

·      udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą

·      budzenie o wyznaczonej godzinie (telefonicznie)

·      przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie w trakcie pobytu Gościa w Hotelu

·      przechowywanie bagażu w czasie pobytu Gościa w Hotelu oraz do godz. 20:00 w ostatnim dniu pobytu (Hotel 
może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz przedmiotów nie mających cech bagażu osobistego).

§ 5

Polityka wobec zwierząt

1.    Hotel nie wyraża zgody na podróżowanie z pupilem.

§ 6

Odpowiedzialność Gości

1.    Dzieci do lat 14 mogą przebywać na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą materialną odpowiedzialność za wszelkie szkody pomieszczeń, przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w wyniku działania dzieci.

2.    Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia pomieszczeń, wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób lub osób odwiedzających te ostatnie. Hotel zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu powstałych szkód po wyjeździe Gościa z hotelu. Każda wyrządzona szkoda poddawana jest indywidualnemu oszacowaniu zakresu prac niezbędnych do usunięcia szkody oraz należności wynikających z tytułu usunięcia szkody.

3.    Zwalniając pokój hotelowy Gość jest w pełni świadomy i ponosi pełną odpowiedzialność za stan techniczny  zamieszkiwanego pokoju. W momencie przekazania karty klucza do recepcji Hotelu celem wymeldowania, Gość upoważnia Hotel do dokonania oceny stanu technicznego niniejszego pokoju hotelowego.  

4.    Usunięcie resztek fizjologicznych nie wchodzi w zakres podstawowego sprzątania. Z tytułu wykonania dodatkowej usługi sprzątania wychodzącej poza podstawowy zakres, Gość zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości minimalnej 250 PLN. Hotel zastrzega sobie prawo do indywidualnej wyceny usługi dodatkowego sprzątania w zależności od zakresu prac koniecznych do usunięcia szkody. Niniejszy zapis ma zastosowanie do całego Hotelu, tj. przestrzeni i pomieszczeń ogólnodostępnych dla wszystkich Gości, pokoju hotelowego oraz całego terenu należącego do Hotelu.

5.    Gość powinien powiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

6.    Ze względu na zagrożenie pożarowe Dyrekcja Hotelu prosi swoich Gości o rozwagę oraz przestrzeganie instrukcji przeciwpożarowej w tym powstrzymanie się od używania w pokojach urządzeń elektrycznych i innych mogących spowodować zagrożenie powstania pożaru.

7.    W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych substancji. Palenie tytoniu i wyrobów tytoniowych jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. W razie złamania zakazu Gość zostanie obciążony karą w wysokości 500 PLN.

8.    W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.

§ 7

Odpowiedzialność Hotelu

1.    Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług 
w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

2.    Gość powinien powiadomić recepcję Hotelu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3.    Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową bądź artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu znajdującego się w recepcji Hotelu.

4.    Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przekraczających możliwość przechowania w depozycie hotelowym.

5.    Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych, żywych zwierząt oraz mienia pozostawionego poza budynkiem Hotelu bez nadzoru. 

§ 8

Zwrot rzeczy pozostawionych

1.    Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na jego koszt i na adres przez niego wskazany.

2.    W przypadku nie otrzymania dyspozycji wysyłki rzeczy pozostawionej, Hotel zobowiązuje się do przechowywania tych przedmiotów przez okres maksymalnie 1 miesiąca.

3.    Po upływie 1 miesiąca, wyżej wymienione mienie zostanie przekazane do użytku publicznego lub zostanie zniszczone.


§ 9

Cisza nocna

1.    W Hotelu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 - 6:00.

2.    Zachowanie Gości korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych osób. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. 

§ 10

Reklamacje 

1.    Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

2.    Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja Hotelu.

3.    Reklamacja powinna być złożona przez Gościa niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

4.    Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

§ 11

Dane osobowe

1.    Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust 1a RODO) - to jest do wykonania umowy zakupu usługi hotelowej.

2.    Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka MJS sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Serocku 
(05 - 140), ul. Czesława Miłosza 20, NIP: 5213861450, REGON: 382943895.

3.    Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją łączącej nas umowy.

4.    Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom: upoważnionym na podstawie przepisów prawa, zaufanym agentom OTA (online travel agency) za pośrednictwem których użytkownik rezerwuje pobyt w Hotelu, podmiotom obsługującym karty kredytowe i debetowe, które umożliwiają dokonywanie płatności, a także weryfikują płatności pod kątem ewentualnych oszustw, firmom transportowym i taksówkarskim w przypadku zamówienia dla gościa transportu lub przesyłki kurierskiej, firmom świadczącym usługi wsparcia IT dla hotelu, firmom świadczącym usługi obsługi księgowej, firmom świadczącym obsługę prawną, firmom świadczącym usługi marketingowe dla hotelu.

5.    Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania danych, żądania ich usunięcia, sprzeciwu wobec przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - PUODO (dawniej - GIODO). Powyższe uprawnienia przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów.

6.    W w/w celach prosimy o kontakt: iod@hotelpantadeusz.pl

7.    Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących MJS sp. z o.o. sp. k. oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).